Veelgestelde vragen

Wat is de minimumleeftijd voor volwassenenonderwijs?


Wil je een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs volgen, dan moet je 16 jaar of ouder zijn. Als je ten minste twee jaar secundair onderwijs gevolgd hebt, kan je ook al op de leeftijd van vijftien jaar toegelaten worden. Voorkennis is niet vereist.
Wil je de opleiding  Aanvullende Algemene Vorming volgen, dan moet je 18 jaar of ouder zijn. Voorkennis is niet vereist. Indien jouw inschrijving plaats vindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Vanaf 18 jaar moet je bij inschrijving ook bewijzen dat je over de Belgische nationaliteit beschikt of voldoet aan de bepalingen van wettig verblijf. Dit doe je door je rijksregisternummer voor te leggen. Indien je niet beschikt over een rijksregisternummer moet je een document van wettig verblijf kunnen tonen.
 

Kan ik vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen?


Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld: je betaalt € 0,00 per lesuur
Je kan een volledige vrijstelling krijgen op basis van onderstaande attesten. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand.
 

 • Je hebt nog geen diploma van het secundair onderwijs behaald en je bent ingeschreven voor een Geletterdheidsmodules Nederlands en Leren Leren of voor een opleiding in het studiegebied Aanvullende algemene vorming.
 • Je bent ingeschreven in de opleiding Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.
 • Je geniet op het moment van de inschrijving materiële hulp volgens de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.
 • Je verwerft op het moment van de inschrijving een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, of je bent ten laste van iemand in deze categorieën.
 • Je verblijft op het moment van de inschrijving als gedetineerde in een van de Belgische straf-inrichtingen.
 • Je verblijft op het moment van de inschrijving als geïnterneerde in een psychiatrische instelling.
 • Je verblijft als jeugddelinquent in een jeugdinstelling.
 • Je verblijft als illegale vluchteling in een gesloten federaal centrum;
 • Je hebt een inburgeringscontract ondertekend (en volgt dus een inburgeringstraject) of hebt al een inburgeringsattest of EVC-attest behaald en wil een opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1, Nederlands tweede taal richtgraad 2, en Latijns schrift volgen.
 • Je hebt op het moment van de inschrijving nog niet voldaan aan de voltijdse leerplicht.
 • Je verwerft op het moment van de inschrijving een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar Werk, waaronder o.m. een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met verplichte inschrijving bij de VDAB.
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende en hebt op het moment van de inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering verworven.
 • Je combineert een bijkomende opleiding in het volwassenonderwijs met het statuut van leerling uit de 3e graad van het secundair onderwijs in een centrum DBSO, een centrum voor deeltijdse vorming of een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (dit enkel in het kader van een ondernemerschapsopleiding)

Opgelet! Om rechtsgeldig te zijn als bewijsstuk mag een attest van het OCMW of de VDAB bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand.
Als je ten laste bent van iemand verwachten we zowel een attest waaruit blijkt dat die persoon tot één van de bewuste categorieën behoort, als een verklaring op eer (te verkrijgen op het secretariaat) die jullie allebei ondertekenen.
Alle attesten die recht geven op een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld dienen uiterlijk één maand na de start van de module bij het campussecretariaat binnengebracht te worden.

Gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld, je betaalt € 0,60 per lesuur

voor een cursus Nederlands tweede taal (NT2).

Gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld, je betaalt € 0,30 per lesuur

Je kan één van volgende attesten voorleggen:

 • Je verwerft een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor andere opleidingen dan die uit de studiegebieden Algemene vorming, de opleiding Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, NT2 opleiding NT2 richtgraad 1 en 2 als inburgeraar, NT2 als cursist secundair onderwijs (zie punt 4.3); of je bent ten laste van iemand in deze categorieën.
 • Je bent in het bezit van één van de volgende attesten of je bent ten laste van iemand in deze categorieën:
  • Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt.
  • Een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten.
  • Een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt.
  • Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
  • Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten.
  • Je hebt gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd gedurende ten minste 120 lestijden voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs. Deze vrijstelling wordt toegepast voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar.
   • Je bent bruggepensioneerd, en je bevindt je in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met verplichte inschrijving bij de VDAB.
   • Je bent bruggepensioneerd zonder verplichte inschrijving bij de VDAB en ontvangt een werkloosheidsuitkering.

Als je ten laste bent van iemand verwachten we zowel een attest waaruit blijkt dat die persoon tot één van de bewuste categorieën behoort, als een verklaring op eer (te verkrijgen op het secretariaat) die jullie allebei ondertekenen.
 

Heb ik recht op kinderbijslag?


Ben je jonger dan 25 jaar en nog ten laste van één van je ouders, dan kunnen je ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Als je in aanmerking komt voor kinderbijslag engageer je je bij inschrijving om je voor verscheidene modules voor een bepaalde duur in te schrijven.

Dit betekent:

 • Voor het secundair volwassenenonderwijs: per maand gemiddeld 17 uren per week les volgen/praktijk doen.
 • Voor het hoger beroepsonderwijs: per maand gemiddeld 13 uren per week les volgen/praktijk doen

Meer info over kinderbijslag kan je hier vinden.

 

Wat zijn vrijstellingsproeven bij Qrios? 


Vrijstellingsproeven talen
Heb je al enige voorkennis en wil je starten in een hoger niveau? Dat kan op basis van een eerder behaald certificaat of een richtinggevende niveautest. Zo'n niveautest is eveneens handig als je zelf geen idee hebt van de module waarvoor je je het best inschrijft. 

Voor het afleggen van een test dien je contact op te nemen met de campus waar jij les wil volgen. Ook tijdens opendeurdagen of infodagen kan er een test afgelegd worden.  

Vrijstellingsproeven tweedekansonderwijs
Voor de meeste modules van Aanvullende Algemene Vorming kan je vrijstellingen bekomen. Deze vrijstellingen zijn mogelijk op basis van 

 • de beroepsopleiding die je volgt
 • je vooropleiding
 • deelname aan vrijstellingsproeven
 • elders verworven competenties

Meer info over ons Tweedekansonderwijs vind je hier

Vrijstellingsproeven andere opleidingen
Voor alle andere opleidingen kan je - mits de nodige voorkennis - instappen in een hoger niveau. Een vrijstellingsproef is dan noodzakelijk. Je verneemt er meer over in onze secretariaten.

 

Kan ik een cursus annuleren?


Stel je bij de start van de opleiding (of kort nadien) vast dat je de lessen niet zal kunnen volgen dan dien je dit in ieder geval zo snel mogelijk te melden (liefst schriftelijk) bij het secretariaat. Je kan dan eventueel de betaalde som volledig of gedeeltelijk terugkrijgen:

 • Het reeds betaalde bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je tenminste een week vóór de start van de opleiding annuleert.
 • Het reeds betaalde bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je niet slaagt in de verplichte toelatingsproef of geen toestemming krijgt van een officiële instantie.
 • Enkel nog de kosten voor het cursusmateriaal: bij annulering tussen de aanvang van de opleiding en twee weken later. Het inschrijvingsgeld wordt dan niet meer terugbetaald.
 • Twee weken na de start van de opleiding wordt niets meer terugbetaald.
 • Kosten (bv. niet-terugzendbare of zichtbaar gebruikte boeken en/of cursussen) die ook door het cvo niet meer terugvorderbaar zijn, worden nooit terugbetaald

Het cvo heeft het recht een cursus af te gelasten of een lesdag te wijzigen om technische of organisatorische redenen. Indien een cursus door het centrum geannuleerd of verzet wordt en de cursist onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald na het overhandigen van het originele betalingsbewijs, tot 2 maanden na de annuleringsdatum.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website? 

VZW Qrios is de beheerder van de website Qrios.be. Bijgevolg is de VZW Qrios de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door Qrios.be verwerkt worden.Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker. Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om Qrios.be te laten functioneren;

 • moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;
 • mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
 • moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken
We verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van Qrios.be overeenkomstig de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie, inschrijvingen of je verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):
 

 

Ons cookiebeleid


Qrios.be  maakt gebruik van cookies. Dit doen we om twee redenen:

 • cookies noodzakelijk om de website goed te doen functioneren;
 • cookies die we gebruiken voor analytische doeleinden van ons websiteverkeer.

De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn third party cookies. Dit wil zeggen dat de informatie die ze verzamelen terechtkomt op servers die niet onder ons beheer vallen: Google Analytics en Facebook-pixel
 

Jouw rechten?


Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Stuur hiervoor dan een mail naar: Privacy@Qrios.be.