Privacyverklaring

Privacy

 • Het centrum verwerkt alle persoonsgegevens conform de privacywetgeving. Onderwijspersoneel mag vertrouwelijke informatie van jou en de andere cursisten enkel delen met collega’s van dezelfde opleiding, het multidisciplinair team en de directeur of zijn afgevaardigde. Er zijn geen beeld- of geluidsopnames toegelaten in het centrum of op externe activiteiten van het centrum zonder uitdrukkelijke toestemming van het personeelslid en/of cursisten.
 • Qrios respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van zijn cursisten en bezoekers.Het centrum zal de persoonsgegevens van de gebruikers niet aan derden verkopen of bezorgen zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft het recht om kennis te nemen van zijn persoonsgegevens en is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

Copyright

© Niets uit www.qrios.be mag geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Centrum voor Volwassenenonderwijs (cvo) Qrios.

Privacyverklaring

Het CVO is wettelijk verplicht om van elke cursist een cursistendossier bij te houden.  Per cursist worden volgende gegevens bijgehouden:

 • persoonsgegevens;
 • het bewijs van Belgische nationaliteit of wettig verblijf; als bewijs van Belgische nationaliteit volstaat het rijksregisternummer.
  • Als bewijs van wettig verblijf worden aanvaard:
   • een identiteitsbewijs van een EU-lidstaat;
   • een geldig nationaal paspoort (indien nodig inclusief geldig visum);
   • elektronische vreemdelingenkaart;
   • attest van Immatriculatie, model A.
 • het inschrijvingsformulier;
  • Bij inschrijving wordt er een inschrijvingsformulier opgemaakt. Dit wordt door jou gedateerd en ondertekend, alsook door een door het CVO gemachtigd personeelslid. Het document blijft bewaard in het cursistendossier. Het inschrijvingsformulier vormt samen met de individuele steekkaart het basisdocument voor de controle op je regelmatigheid als cursist door het departement Onderwijs.
 • de betalingsbewijzen;
 • de individuele steekkaart;
  • De individuele steekkaart beschrijft de vorderingen in de opleiding(en) en dat over de schooljaren heen. Ze vermeldt ook eventuele toelatingsproef of vrijstelling(en). Deze gegevens kunnen ook onder de vorm van een elektronisch registratiesysteem worden bijgehouden.
 • attesten voor vrijstelling betaling inschrijvingsgeld;
 • eerder behaalde studiebewijzen;
 • documenten EVC en EVK;
 • ervaringsbewijzen; 
 • verslag van de directeur van het centrum (i.v.m. klachten, tuchtprocedure…).

Deze documenten zijn niet alleen belangrijk om na te gaan in welke afdeling, opleiding of module je je als cursist kan inschrijven, voor het departement Onderwijs vormen ze ook de basis om de regelmatigheid van de cursist vast te stellen, zodat je een officieel studiebewijs kan behalen.

Het centrumbestuur verzamelt deze gegevens met inachtneming van de privacywet. Met vragen hierover kan je terecht bij de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens via privacy@qrios.be.

 

Cookiebeleid

1. Wat zijn cookies?

 • Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 
 • De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De Belgische wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn.

2. Welk nut hebben deze cookies?

 • Deze cookies zijn in ons geval uitsluitend bedoeld om je via deze site zo goed mogelijk te bedienen.
 • Daartoe gebruiken we o.a. een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookie is een noodzakelijk onderdeel van de 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken om op basis van die informatie de website voor de gebruikers te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken; wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.
 • Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op verschillende sociale netwerken (o.a. Facebook en Twitter). Deze social mediaknoppen werken met cookies van derde partijen (Facebook, Twitter, ...). Deze cookies worden echter alleen geplaatst wanneer je op deze links klikt.

3. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

 • Je kan het gebruik van cookies beheren in je browser, en je kan ook opgeslagen cookies verwijderen indien je dat wenst. Hoe je dat doet hangt af van welke browser je gebruikt en soms ook op welk toestel je deze browser gebruikt. Meer informatie hierover vind je in de handleiding van je browser - of door bv. informatie op te zoeken over 'cookies beheren en verwijderen in ...(naam van de door jou gebruikte browser)' - bv. 'cookies beheren en verwijderen in chrome'.